Obec Bezvěrov
ObecBezvěrov

Zpravodaj č. 18/08

10. 11. 2008   

kontakt: 

Vážení spoluobčané,

přicházíme k Vám s dalším, již osmnáctým vydáním našeho zpravodaje. Co všechno se od minulého vydání stalo.

Proběhla dvě VII. a VIII. veřejná zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov. Hlavními body jednání bylo uzavření smluv s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace na opravu kapličky v obci Potok a s  Městem Touškov, pečovatelskou službou na provozování pečovatelské služby pro naše občany. Byla schválena výměna pozemků ve vlastnictví obce za budovu čp. 102 s pozemkem (bývalé ředitelství statku) ve výši odhadní ceny, tj. 568 tis. Kč. Bylo schváleno zadání projektu kanalizace a ČOV pro obec Bezvěrov. Zastupitelé schválili prodej budovy čp. 12 /bývalá škola/ se st. parc. č. 27 o výměře 769 m2 v k. ú. Dolní Jamné.

Co jsme realizovali:

V obci Potok proběhla částečná oprava kapličky. Byl vyčištěn rybníček ve spodní části Bezvěrova. Částečně bylo renovováno zdravotní středisko v Bezvěrově. Postupovaly práce na rekonstrukci hřbitovních zdí v obcích Dolní Jamné a Krašov. Ve všech obcích proběhly úklidové práce na veřejné zeleni.

Co se nám nedaří:

Zatím jsou stále těžkosti s prosazením výstavby větrných elektráren. Větrný park u obce Dolní Jamné je stále v nedohlednu.

Co chceme v nejbližší době:

Pomůžeme našim fotbalistům s rekonstrukcí fotbalového hřiště v obci Bezvěrov.

Vlastimil Hlavatý

starosta


U S N E S E N Í ze VII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov, konaného dne 18. 6. 2008 v budově OÚ Bezvěrov

Zastupitelstvo obce:

I schvaluje:   

 1/VII/08 – ověřovatele zápisu p. Šimandla, pí Krzákovou a zapisovatele zápisu  

               p. Hlavatého          

 2/VII/08 – Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu

               Obnova  historického stavebního fondu

 3/VII/08 – Smlouvu o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby

                s Městem Touškov

 4/VII/08 – Dar obci od p. J. Štýbra, pozemek parc.č. 324 o výměře 987 m2 v k.ú. Bezvěrov

 5/VII/08 – prodej pozemku č. 720/21 manželům Turkovým za úřední cenu 956,- Kč.

II neschvaluje   6/VII/08 – prodej hasičárny v obci Krašov

III bere na vědomí:

- znalecký posudek domu č.p. 102 a parc. č. 114 ;     - žádost paní Turkové ;- stížnost paní Turkové ;  - poděkování paní Heidlmaierové


U S N E S E N Í z VIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov, konaného dne 24. 9. 2008 od 18.00  hod.  v budově OÚ Bezvěrov

Zastupitelstvo obce :

1) bere na vědomí      1/VIII/08 – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                                   2/VIII/08 – usnesení z VII. veřejného zasedání zastupitelstva obce

                                                       Bezvěrov

                                   3/VIII/08 – zprávu starosty

                                   4/VIII/08 – zprávu finančního výboru

                                   5/VIII/08 – zprávu kontrolního výboru

                                    6/VIII/08 – zprávu bytové komise

                                   7/VIII/08 – zprávu kulturní komise

                                   8/VIII/08 – zápis o tématické požární kontrole

                                   9/VIII/08 – informace o rekonstrukci silnic III. třídy v okolí obcí

                                                        Bezvěrov, Vlkošov, Krašov

                                   10/VIII/08 – zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Bezvěrov

2. schvaluje:               11/VIII/08 – úpravu rozpočtu na r. 2008

                                   12/VIII/08 – zřizovací listinu JSDH obce Bezvěrov, Buč, Dolní

                                                    Jamné, Vlkošov

                                   13/VIII/08 – obecně závaznou vyhlášku „Požární řád obce

                                                     Bezvěrov“

                                   14/VIII/08 – výměnu zemědělských pozemků ve vlastnictví OÚ

                                                    Bezvěrov za budovu čp. 102 v k.ú. Bezvěrov ve stejné

                                                    hodnotě odhadní  ceny budovy

                                   15/VIII/08 – zadání projektu kanalizace a ČOV Bezvěrov firmě

                                                        PROVOD Ústí nad Labem

                                   16/VIII/08 – prodej budovy čp. 12 v k.ú. Dolní Jamné na st. parc.

                                                        č. 27 o výměře 769 m2 za odhadní cenu

                                   17/VIII/08 – žádost o umístění reklamní tabule v obci Bezvěrov

                                   18/VIII/08 – žádost o umístění bilboardu na budově čp. 121 v obci

                                                        Bezvěrov

3. neschvaluje:           19/VIII/08 – prodej pozemku parc. č. 35/2 a 35/3 v k.ú. Buč

4. odkládá                  20/VIII/08 – rozhodnutí o prodeji pozemku ½ st. parc. č.

                                                   15 o výměře   495 m2 v k.ú. Dolní Jamné


SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 15. 11. 2008   /sobota/

   sběrná místa                                                                             od    -            do :  

 

1. VLKOŠOV      -          na návsi                                               8.00   -          8.15

2. BUČ               -          u hostince                                            8.30   -          8.45

3. SLUŽETÍN       -          na návsi                                               9.00   -          9.15

4. KRAŠOV        -          na návsi                                               9.30   -          9.45

5. BEZVĚROV    -          u Obec. úřadu                                    10.00   -         10.30

6. BEZVĚROV    -          u bytovek                                           10.45   -         11.00

7. CHUDEČ        -          na návsi                                             11.15   -         11.30

8. DOLNÍ JAMNÉ           na návsi                                             11.45   -         12.00

9. SVĚTEC                   na návsi                                             12.00   -         12.15

 

Od  22. listopadu budou přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad do jednotlivých obcí na obvyklá místa. Kontejnery jsou určeny k odkládání odpadu  jako jsou koberce, sedací soupravy, starý nábytek apod.

Na obecním úřadě za vchodovými dveřmi bude umístěna Červená popelnice pro mobilní sběr na drobný elektroodpad. Sem lze odkládat např. drobné elektropřístroje: žehličky, feny, mobily, kalkulačky, varné konvice, malé přenosné televizory, myši (počítačové), fotoaparáty, elektrické hračky apod.


Informace centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

Služby jsou poskytovány občanům, kteří se ocitli ze zdravotních či jiných důvodů v obtížné sociální situaci a nemohou ji překonat bez pomoci. Služba přichází za klientem, který není přemisťován do cizího prostředí a tak mu usnadňuje život a umožňuje uspokojování životních potřeb.

Telefonické spojení:    ředitelství Město Touškov    377 921 253;   774 483 701   715

e-mail: pecovatelska.sluzba@volny.cz    www.pecovatelskasluzba.cz

                                  

Sazba za úkon                                                                                                           úhrada v Kč/hod

 

pomoc a podpora při podání jídla a pití                                                        85,-

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                           85,-

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru      85,-

pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík                                                   85,-

pomoc při úkonech osobní hygieny                                                              85,-

pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                       85,-

pomoc při použití WC                                                                                 85,-

dovoz nebo donáška jídla                                                                 17,-      20,-/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití                                                                        85,-

běžný úklid a údržba domácnosti                                                                 85,-

údržba domácích spotřebičů                                                                        85,-

pomoc při zajištění velkého (tj.sezónního) úklidu domácnosti                          85,-

donáška vody                                                                                             85,-

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení    85,-

běžné nákupy a pochůzky                                                                           85,-

velký (tj. týdenní) nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti   100,-

praní a žehlení ložního prádla + jeho drobné opravy                                         50,-

praní a žehlení osobního prádla + jeho drobné opravy                                      50,-

doprovod k lékaři (pro osoby umístěné v pečovatelském domě)                     zdarma

doprovod na veřejné instituce(pro osoby umístěné v pečovatelském domě)     zdarma

Informace o výměně občanských průkazů :

Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2008 končí nejpozději 31. 12. 2008. Protože je tato výměna povinná, je zdarma. Občané si mohou o nový OP požádat na MěÚ Manětín nebo MěÚ Kralovice. Kromě čitelně vyplněné žádosti předloží jednu fotografii, dosavadní občanku, případně další doklad týkající se třeba nově dosaženého vysokoškolského vzdělání. Vyřízení žádosti trvá jeden měsíc.

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena platnost „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“ zůstávají nadále platné.


Nabídka připojení k internetu

Firma Diadéma Software s.r.o. nabízí špičkový internet s bezdrátovou technologií Motorola Canopy.

  • dosah až 16km, bez vlivu počasí, 100% spolehlivost

  • rychlost až 4 mbps, možnost navyšování až do 14 mbps a příprava na hlasové služby

  • neomezený internet, měsíční objem dat bez omezení, nízká agregace 1:15

  • ceny za připojení již za 1 990,- Kč

tarif

Rychlost připojení

Cena za měsíc

SURF 3

3 072 kbps

390,- Kč

SURF 4

4 096 kbps

790,- Kč

                                                                                              * ceny uvedeny bez DPH

 


Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva  za Bezvěrov :

Počet voličů podle seznamu : 525    Počet zúčastněných voličů: 142  

 

 Počet neplatných hlasů : 1

 

Komunistická str. Čech a Moravy:       39 

Zelení:                                                1 

Děl.str.-NE americkému radaru:            5 

Nezávislí demokraté:                          11 

Strana pro otevřenou společnost:          1 

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.:              1 

Koalice pro Plzeňský kraj                     7

SDŽ-Strana důstojného života               1

Volte Pr.Blok.-www.cibulka.net             3

Občanská demokratická strana           25 

Česká str.sociálně demokrat .             46

Koruna Česká (monarch.strana)            1


Nabídka masáží:

I nadále mohou zájemci o masáže využívat služeb sl. Ludmily Kozákové v ordinaci obvodního lékaře v Bezvěrově : vždy ve čtvrtek 1x za 14 dní v době od 12.30 – 18.00 hod.

Termín a druh masáže (např. odblokování zad, krční páteře, ošetření biotronickou lampou, problémy s klouby, magnetické lůžko, atd.) si můžete domluvit na tel. č.: 775 037 676


Hledáte práci? Zájemci se dozvědí více na telefonním čísle 607 914 566, paní Petrů.

Zprávy ze školy

Školouš představuje:

Základní a mateřská škola otevřela v září své brány 11 žákům a 20 dětem do MŠ. Současně nastoupila i nová paní učitelka do základní školy, paní Hana Žemličková. Některé děti už ji znaly, protože se již v červnu zúčastnila uspořádání Dne dětí na místním hřišti a při spaní dětí ve škole jim přivedla představit Školouše, roztomilé školní strašidýlko.

Podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Bezvěrov se letos učí i žáci 2. ročníku.

Téma letošního školního roku v mateřské škole se jmenuje Všechny barvy světa. Hledáme a pozorujeme barvy okolo sebe i v sobě, zkoumáme, jakou barvu mají slova, nálady i věci kolem nás. Učíme se přitom respektovat, spolupracovat, nacházet v sobě i druhých to hezké, co můžeme sdílet.

Školouš chválí:

Členové keramického kroužku ZŠ a MŠ Bezvěrov se zúčastnili výtvarné soutěže S bobrem pro bobra, vyhlášené Domem dětí a mládeže Radovánek Kaznějov a ČSOB Pojišťovnou, a.s., a se svojí společnou prací - keramickým bobrem - získali zvláštní cenu poroty v konkurenci více než 600 prací ze škol Plzeňského a Karlovarského kraje. Blahopřejeme!

Školouš děkuje:

Naše škola se v září zapojila do projektu Recyklohraní. Dostali jsme sběrný box na použité baterie, který děti pilně plní, jednou měsíčně žáci základní školy vyplňují test o sběru nebezpečného odpadu, za správně vyplněné testy a odevzdané naplněné boxy dostáváme body, za které si pak můžeme vybrat na konci projektu odměny. Máme slíbené i nádoby na tříděný odpad. I nadále platí naše akce Za starý papír nový strom, na konci uplynulého roku jsme získali necelých 1 100,- Kč, za které na jaře zakoupíme stromek, aby dětem připomínal i po letech jejich společnou péči o životní prostředí. Pokud i vy nám chcete pomoci, neodhazujte papír do kontejneru, ale dejte ho svázaný či v tašce dětem do školy, možná se nám podaří příště koupit stromy dva.

Ale nejen sběrem a tříděním odpadu podporujeme zájem dětí o životním prostředí. V nedávných dnech měly děti ve škole besedu s pracovnicí odboru životního prostředí, paní Klárou Michalovou,  která jim zajímavým způsobem vyprávěla o všem, s čím se dosud ve své práci setkala. Beseda se setkala s velkým úspěchem. Děkujeme!

Školouš plánuje:

Naše škola je malá, ale snažíme se poskytnout žákům co nejvíce možností k uplatnění jejich schopností. V tom nám pomáhá i moderní počítačová technika. V nejbližší době budeme moci instalovat i u nás interaktivní tabuli, pro žáky velmi atraktivní pomůcku. Je to zařízení poměrně finančně náročné, ale díky výtěžku z Bezvěrovské máchandy a s přispěním zřizovatele budeme moci dětem nabídnout nadstandardní vybavení, ne ve všech školách obvyklé.


Zprávy z kultury

Bezvěrovská poupata slaví úspěchy. Se svým vystoupením, které je neustále obměňováno, vystoupila nedávno ve Vidžíně na oslavě narozenin a v Nečtinech na setkání důchodců.  

Oslava narozenin    Oslava narozenin

Drakiáda

Letošní Drakiáda měla štěstí i smůlu zároveň. Štěstí v tom, že se počasí na chvíli umoudřilo a přestalo pršet, dokonce se i sluníčko smálo natěšené pohledem na tu spoustu dětí a draků, které se se svými rodiči sešly na místním hřišti, smůlu v tom, že s deštěm se ale nedostavil ani vítr, takže někteří tatínkové a maminky museli vyvinout hodně úsilí, aby jejich ratolestem drak alespoň na chvíli vzlétl. Přesto se to většině z nich podařilo, za odměnu za jejich námahu si pak opekli buřtíky a ještě dostali diplomy a drobné odměny za účast. 


Co nás čeká:

Tradiční lampionový průvod proběhne 17.listopadu od 16.00 hodin, sraz opět před hasičárnou. Průvod bude jako vždy zakončen slavnostním táborákem a opékáním buřtíků.

V prosinci nás čeká rozsvěcování vánočního smrku v obci a Mikulášká besídka pro děti, na závěr roku silvestrovská zábava. 

Pozvánka z Manětína:

Město Manětín zve na divadelní přehlídku souborů Severního Plzeňska „Manětínská opona 2008“

Pátek 28.11. 2008

17.00 hod.       Divadelní soubor „Úžas“ Lité : Ten dělá to a ten zas tohle – estráda

20.00 hod.       Slavnostní zahájení : Divadelní soubor „MLASK“ Manětín : Vodní pohádka –

                      muzikál

Sobota 29.11 2008

10.00 hod        Divadelní spolek „OSADA“ Horní Bříza: Král Žrout – pohádka

13.00 hod.       Krašovický ochotnický spolek :  Hrátky s čertem – pohádka

15.30 hod.       Divadelní společnost „TRUS“ Trnová : Cimrmanova cesta na severozápad –

                      autorský seminář

17.00 hod.       Divadelní soubor „MLASK“ Manětín : Natěrač – komedie

20.00 hod.       Divadelní souhlas „ŠTACE“ Kaznějov : Čarokrásná ševcová – fraška se

                      zpěvy

 

Aktuální výsledky našich fotbalistů:

 1. Bezvěrov      11      9          1          1          41:11   28

 2. H.Bříza B     11      8          2          1          35:13   26

 3. Úlice            11      8          2          1          24:8     26

 4. Všeruby       11      7          1          3          29:12    22

 5. Ledce          11      7          1          3          16:12    22

 6. Nečtiny        11      6          0          5          20:21    18

 7. Kaznějov B   11      4          4          3          13:13    16

 8. Zbůch           11      4          2          5          18:13   14

 9. Dobříč          11      4          2          5          18:23   14

10.Pernarec      11      4          1          6           23:18   13

11.Manětín B    11      3          0          8           16:36     9

12.Hvozd          11      2          2          7             8:30     8

13.Mladotice B 11       1          0        10           11:32     3

14. Hadačka     11      0          2          9             8:32     2

 

Nejlepším střelcem je Jiří Kubínek, který má na kontě 21 gólů z 9 zápasů.

Sezonu bude bezvěrovský Sázavan uzavírat 16.listopadu.

Aktuálně

Sociální sítě

Fotogalerie 2023

Náhodný výběr z galerie

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátek

Dnes je 17.6.2024

Svátek má Adolf

Sociální a zdravotní služby

Sociální a zdravotní služby

 

 

 

 

Informace nabídce sociálních i zdravotních služeb najdete zde na webu v sekci:

Interaktivní mapa

mapa

Počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 10 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.71m/s
tlak1016hPa
vlhkost70%
srážky2.45mm

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů