Obec Bezvěrov
ObecBezvěrov

Zpravodaj č. 15/07

3. října 2007 

Vážení spoluobčané,

přicházíme k Vám s dalším číslem, dnes už 15-tým vydáním našeho místního „Bezvěrovského zpravodaje“.

Členové zastupitelstva se sešli na pracovním a veřejném zasedání. Na těchto zasedáních projednali především příspěvek pro žáky, kteří přijdou do první třídy místní základní školy, ve výši 6.000,- Kč a zároveň rekonstrukci kotelny v základní škole. Dále projednali úpravu rozpočtu na letošní rok a to především dotaci ve výši 180 tis. Kč na opravu střechy budovy obecního úřadu, která by měla proběhnout na jaře příštího roku a dotaci ve výši 200 tis. Kč na opravu již zmíněné kotelny v ZŠ a MŠ Bezvěrov. Byl schválen dar církvi ve výši 200 tis. Kč na opravu krytiny věže kostela sv. Ondřeje v Krašově. Zde bych se chtěl pozastavit nad neuvěřitelným vandalismem některých našich občanů, jimž v pravém slova smyslu není nic svaté a pro zisk několika tisíc korun provednou škodu statisícovou ne-li milionovou. Zastupitelé také stále zvažují výměnu obecních pozemků za budovu bývalého ředitelství statku. Z této budovy bychom chtěli vybudovat domov důchodců, ale není stále jisté, zda získáme dotace na rekonstrukci a zda bude tato rekonstrukce přijatelná pro obec. Byl schválen příspěvek pro včelaře Krsy a pro p. Sklenáře na knihu „Život v uplynulých letech na Kralovicku, Plasku a Manětínsku“. Na závěr bylo schváleno několik prodejů a pronájmů obecních pozemků.

V letních měsících proběhlo mnoho akcí pořádaných obcí. Začalo to poutí a končilo fotbalovým zápasem žáků s maminami. Myslím si, že se všechny akce zdařily. Na podzim samozřejně budeme v kulturních akcích pokračovat, nehledě na to, že se nám již rozběhly fotbalové soutěže jak mužů, tak i žáků.

Vlastimil Hlavatý, starosta


Usnesení ze IV. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov, konaného dne 12. 9. 2007 
od 19.00 hod. v budově OÚ Bezvěrov
Zastupitelstvo obce
1) bere na vědomí: - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- usnesení z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov
- zprávu starosty
- zprávu finančního výboru
- zprávu bytového výboru
- zprávu kulturního výboru
2) schvaluje:
- finanční dar církvi na opravu střechy kostela sv. Ondřeje ve výši 200.000,- Kč
- úpravu rozpočtu na r. 2007 dle přiložené přílohy
- udělení půjčky p. Ladislavu Machovi ve výši 10.000,- Kč
- příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Základní organizaci včelařů Krsy
- prodej ideální poloviny pozemku č.parc. 42 o výměře 1335 m2 v k.ú. Světec paní Žuravské
za odhadní cenu
- prodej pozemku č.parc. 5/3 o výměře 31 m2 a č. parc. 5/4 o výměře 24 m2 v k.ú. Služetín
p. Varcabovi za pětinásobek odhadní ceny
- příspěvek panu Sklenářovi ve výši 1.000,- Kč na vydání knihy „Život v uplynulých letech
na Kralovicku, Plasku a Manětínsku“
- pronájem parc. č. 24/1 o výměře 2655 m2 v k.ú. Krašov paní Tůmové
- prodej pozemku č. parc. 11/1 o výměře 1034m2 v k.ú. Potok za pětinásobek odhadní ceny
manželům Rulfovým
- zřízení věcného břemene u části parc. č. 489/9 o výměře 13,5 m2 , parc. č. 683/1 o výměře
101,5 m2, parc. č. 564/1 o výměře 133 m2 a parc.č. 539 p výměře 5,6 m2 v k.ú. Vlkošov
za úhradu
2.000,- Kč dle předložené smlouvy společnosti ČEZ Distribuce a.s.
- prodej pozemku č.parc. 1733/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Dolní Jamné paní Matouškové za cenu
5,- Kč/m2
- podporu zřízení sportovního hřiště v obci Chudeč
3) odkládá:
- projednání výměny zemědělských pozemků za budovu bývalého statku na příští veřejné
zasedání po zpracování posudku na rekonstrukci a možnost získání dotace na domov
důchodců


Začal nový školní rok

V letošním školním roce jsme zahájili moderní činnostní učení v pojetí programu Tvořivé školy, jehož základním principem je probuzení zájmu a nabývání nových poznatků žáky – názorně, vlastní činností, prožíváním a objevováním. Učitelka ve vyučovacím procesu zaujímá k žákům pozici rovnocenného partnera a rádce. Žáci jsou vedeni k sebekontrole, sebehodnocení a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Učí se pracovat samostatně i spolupracovat v týmu, poznávat okolní svět i sami sebe, naslouchat jeden druhému, živě diskutovat o problémech každodenního života, řešit nepředvídané situace, vzájemně si pomáhat. Důraz je kladen na pochopení učiva a jeho následné důkladné procvičení. Základem se stává tvořivá činnost – manipulace s různými pomůckami, při níž žáci aktivují svou pozornost, mysl a dobře si osvojují základní pracovní návyky. Usilujeme o prožívání pocitů radosti z úspěchu a vytváření si kladného vztahu k učení, proto se výuka v blocích, či jednodenních projektech stane nedílnou součástí naší práce. Třída se proměňuje v pracovní dílny, kde každý má své důležité místo a postavení. Radost, smích a pocit úspěchu má možnost prožít úplně každý, neboť individuální přístup je základem našeho snažení.

Renáta Drechslerová


Co možná nevíte z historie školy:

Školní výuka v Bezvěrově byla zavedena r. 1784. Do té doby docházely děti do Dolní Jamné. Vyučovalo se po domech.
Stará a první škola byla v Bezvěrově vybudována v roce 1790; dne 29. září 1895 vypukl v obci požár, který způsobily děti hrající si se zápalkami a škola vyhořela. Dne 21. července 1897 byl položen základní kámen ke stavbě nové školy.
V letošním školním roce 2007/2008 je zapsáno 11 žáků, ale bylo i veseleji. Např. v roce 1977/1978 bylo 35 žáků, v roce 1987/1988 bylo zapsáno 36 žáků, ale pozor : ve školním roce 1984/1985 navštěvovalo zdejší základní školu celkem 59 dětí.


Příspěvek občana

V Mladé froně vyšel 1. 8. 2007 na titulní straně článek zabývající se novelou zákona o odpadcích, chystanou na začátek roku 2009. 
Stručný obsah : obce budou muset pořídit kontejnery na bioodpad z našich kuchyní a zaplatit jeho likvidaci. Zvýší se poplatky nám občanům, což pocítíme na ročním zúčtování za byt a služby.
Mám však pocit, že se část obyvatel Bezvěrova nebude dál s tříděním odpadu namáhat a stejně jak dosud všechno dohromady naháží do černých pojízdných kontejnerů, kam má přijít jen to, co už jinak roztřídit nešlo.
Opravdu je nám lhostejné, jak přírodu zatěžujeme?
Při odklopení víka černých kontejnerů se schválně podívejte, kolik místa by se ušetřilo, kdyby si pár navenek spořádaných spoluobčanů dalo tu „práci“ a udělali si pořádek i mezi tím, co vyhazují ; najdete tam odpad dohromady zabalený v igelitkách, ze kterých většinou obsah jasně prosvítá. PET lahve tam bývají poházené i volně, což mi rozum nebere vůbec. Je nám líto udětat těch pár kroků k tomu správnému kontejneru? Je nad naše síly dávat stranou papír, který nesmrdí, a vynést ho zvlášť, když máme prázdné ruce třeba cestou do krámu?A co sklo?
Myslíte si, že ten, komu dělá problém tohle základní třídění, se bude zaobírat ještě nějakým dalším výmyslem „těch nahoře“?
Máme na to ještě rok a půl, abychom se to naučili.

Vyjádření OÚ k tomuto tématu

Možná Vás bude zajímat, že:
v roce 2006 zaplatila obec za odvoz a likvidaci odpadů celkem 636.684,- Kč.
V roce 2007 bylo zatím k dnešnímu dni zaplaceno fi Becker 368.734,- Kč
zaplacené poplatky občanů 187.145,- Kč
částka, kterou zatím doplatil ze svého rozpočtu OÚ 181.589,- Kč
Tato částka není konečná, bude nutno uhradit ještě odvoz odpadu za 4.Q a svoz velkoobjemového odpadu. Ještě se Vám zdá poplatek 300,- Kč na občana nepřiměřený ?
Obecní úřad se snažil snížit náklady na likvidaci odpadů tím, že v letních měsících byl zajištěn odvoz odpadů 1x za 14 dní. K tomuto rozhodnutí přispělo i tvrzení některých občanů, kteří se zdráhají zaplatit poplatek za odpad s odůvodněním, že žádný odpad nemají.

Černá skládkaTento „krásný“ pohled se naskytne každému, kdo se vydá na procházku lesní cestou směrem k Dolní Jamné. Kdopak sem asi tyto odpadky ukládá? Že by místní lidé, kteří mají své popelnice a vlastně žádný odpad nemají? Nebo chalupáři, kteří si své odpadky odvážejí do místa trvalého bydliště a tedy nevyužívají možnost kontejnerů v Bezvěrově ? Anebo výletníci, kteří si udělají schválně zajížďku a jen tak náhodou mají zrovna v kufru vozu domácí odpadky ?

Na likvidaci těchto divokých skládek musí obec vynaložit nemalé finanční prostředky ! ! ! 


Víceúčelové hřiště už je v plném provozu.
Zájemci pro využití hřiště se mohou domluvit u p. Matouška, č. tel. : 724 288 491. 
Cena 80,- Kč / 1 hodina.


Historická hasičská stříkačkaSbor dobrovolných hasičů Bezvěrov
Dne 5. července 2007 proběhla soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce. Soutěžilo se v několika disciplínách a všichni soutěžící měli možnost jako každý rok vyzkoušet si útok z naší historické stříkačky. 
Soutěž v požárním sportu


Sbor dobrovolných hasičů Vlkošov

se zúčastnil několika soutěží a z toho získal jedno
první místo a dvě třetí místa. Jak dospělé, tak děti
to velmi baví. Doufáme, že nadšení všem vydrží i do dalších let, protože se zapojily hlavně děti z Vlkošova. Budeme jen rádi, když se k našim dětem připojí i další děti z okolních vesnic. Všichni zájemci jsou vítáni !
S pozdravem VLCI z Vlkošova

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlkošově připravuje soutěž v požárním sportu koncem měsíce října 2007. Termín bude upřesněn na plakátech.


Máchanda

pořadatelé bezvěrovské máchandy děkují všem partnerům, bez nichž by se jen těžko mohla tato akce uskutečnit. Děkují všem, kteří se na této akci jakkoli podíleli, všem soutěžícím a divákům, kteří přišli celou akci a otužilé odvážlivce podpořit. Zisk 25.296,- Kč byl opět věnován místní ZŠ a MŠ Bezvěrov.

Přejezd lávky na kole Vítězná družstva Doprovodný program

Myslivecké sdružení Tetřívek uspořádalo soutěž ve střelbách, kde si místní myslivci mohli vyzkoušet svůj postřeh a dobrou mušku. Vítězem letošního ročníku se stal pan Zdeněk Kasal st.

Střelby Střelby


Fotbalové utkání maminek a dětí
Tradiční sportovní utkání ve fotbale maminek

a dětí se uskutečnilo 1. září 2007. 

Družstvo maminek Družstvo dětí  Sportovní utkání ve fotlbale


Zprávy ze sportu:

Britští vědci, kteří snad mají odpověď na vše, vyvrátili tvrzení, že nejvíce se hubne při sexu. Při fotbale totiž fanoušek spálí při poskakování 81,5 kalorií a nadáváním rozdhodčímu 60 kal. To je prý právě tolik, kolik by normální smrtelník spálil po tříhodinovém milování. Konec konců, abychom si s chutí např. zaskákali a bylo dosaženo potřebného napětí, musí při takovém zápase padnou nějaká ta branka. Skusme tedy dát vědě za pravdu a věřme, že nás ti naši hoši nenechají zbytečně tloustnout.
Sportu zdar a fotbalu obzvlášť ! ! ! Kronikář

Výsledková tabulka

1. Vejprnice B            7    5    2   0   24:14    17 
2. Líně                       7    5    0   2   32:14    15 
3. Blatnice                 7    5    0   2   16:10    15 
4. Býřany B               7    5    0   2   15:10    15 
5. Dobříč                   7    4    1   2    21:15    13 
6. H. Bříza B             7    3    1   3    15:19    10 
7. Kam. Újezd           7    3    0   4    15:14     9 
8. Křelovice               7    3    0   4    18:18     9 
9. Kožlany                7    1    4   2    10:13     7 
10. Bezvěrov             7    2    1   4     10:31    7 
11. Kozolupy             7   1    3   3      11:11   6 
12. Všeruby              7    1    3   3     14:18    6 
13. Hunčice              7    1    2   4       9:14    5 
14. Žihle                   7    0    3   4      10:19   3 


Pozvánka na koncert

Úterské občanské sdružení Bart srdečně zve na koncert Mše D dur „Lužanská“ Antonína Dvořáka,
v provedení Karlovarského pěveckého sboru pod vedením sbormistra Miloše Boka.
V sobotu 13. října 2007 v 15.30 hod v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na opravu úterských varhan.


Zajímavost
Kouzlo přírodyKdyž jsem našel tyhle dva hříbkové bratříčky a to úplně náhodou při cestě v nedaledém rosporenském lese, bylo mi hned jasné, kdo mi přichystal takové překvapení.To dokáže jen sama přroda. S houbařskou sezonou to z počátku vypadalo mizerně, ale nakonec kdo alespoň trochu chtěl, jistě si přišel na své jako já.

příspěvek občana

Aktuálně

Sociální sítě

Fotogalerie 2023

Náhodný výběr z galerie

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátek

Dnes je 17.6.2024

Svátek má Adolf

Sociální a zdravotní služby

Sociální a zdravotní služby

 

 

 

 

Informace nabídce sociálních i zdravotních služeb najdete zde na webu v sekci:

Interaktivní mapa

mapa

Počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 10 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.71m/s
tlak1016hPa
vlhkost70%
srážky2.45mm

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů